Назва

РОЗМІЩЕННЯ СТАТТІ

1. Вимоги щодо змісту наукової статті:

1.1. Високий науковий рівень статті.

1.2. Приймаються раніше не опубліковані наукові статті.

1.3. Автор несе відповідальність за оригінальність тексту статті(за плагіат відповідає автор).

1.4. Стаття повинна бути написана українською або російською (для електронних видань — українською, російською або англійською мовою.

1.5. Автори опублікованих матеріалів несуть відповідальність за точність наведених фактів, цитат, статистичних даних, власних назв, географічних назв та інших відомостей, а також за те, що в матеріалах не містяться дані, що не підлягають відкритій публікації.

1.6. Остаточне рішення про публікацію ухвалюється Редакційною колегією, яка також залишає за собою право на додаткове рецензування, редагування і відхилення статей.

 

2. Вимоги щодо оформлення наукової статті:

2.1. У статті з лівого боку має стояти індекс УДК (Регистр – «ВСЕ ПРОПИСНЫЕ»)

2.2. Ініціали та прізвище автора. Через кому після ПІБ зазначається науковий ступінь, вчене звання, посада, науковий заклад. (На мові статті та англійською мовою.)

2.3. Назва статті (Регистр – «Как в предложениях») на мові статті та англійською мовою..

2.4. Анотація (обсяг 100–250 слів) на мові статті та англійською мовою.

2.5. Ключові слова (5—8 слів) на мові статті та англійською мовою

2.6. Текст статті.

У  статті, згідно постанови Президії Вищої атестаційної комісії України «Про підвищення вимог до фахових видань, внесених до переліків ВАК України» від 15 січня 2003 р. № 7-05/1, повинні міститись (із виділенням у тексті) такі елементи:

— постановка проблеми у загальному вигляді та її зв'язок із важливими науковими чи практичними завданнями;

— аналіз останніх досліджень і публікацій, в яких започатковано розв'язання даної проблеми і на які спирається автор, виділення не вирішених раніше частин загальної проблеми, котрим присвячується означена стаття;

— формулювання цілей статті (постановка завдання);

— виклад основного матеріалу дослідження з повним обгрунтуванням отриманих наукових результатів;

— висновки з даного дослідження і перспективи подальших розвідок у даному напрямі;

— список літератури (оформлюється за новими вимогами, які опубліковані у Бюлетні ВАК України, № 3, 2008) ;

список літератури (References) в романському алфавіті.

Згідно нових правил, які враховують вимоги міжнародних систем цитування, автори статей повинні давати список літератури в двох варіантах: один на мові оригіналу і окремим блоком той же список літератури(References) в романському алфавіті (harvard reference system) повторюючи в ньому в тому ж порядку всі джерела літератури, незалежно від того, чи є серед них іноземні.

 

3. Технічні вимоги до статті

3.1. Обсяг рукопису — 15—25 тис. знаків, включаючи рисунки, таблиці (приблизно 7—16 сторінок).

3.2. Стаття повинна бути виконана у форматі А-4 текстового редактора Microsoft Word for Windows (шрифт – Times New Roman) у вигляді файла з розширенням .oc або .rtf для Microsoft Word (версія 97-2003). Файли статті обов’язково повинні бути збережені в форматі .doc або .rtf. Назва файлу має відповідати прізвищу автора (наприклад: Іванов або Ivanov).

3.3. Кількість табличного матеріалу та ілюстрацій повинна бути доречною. Цифровий матеріал подається у таблиці, що має порядковий номер (наприклад, Таблиця 1.) і назву (друкується над таблицею посередині жирним шрифтом). Ілюстрації також потрібно нумерувати і вони повинні мати назви, які вказуються під кожною ілюстрацією (наприклад, Рис. 2. Переваги ефективної структуризації попиту).

3.4. Рисунки, виконані у MS Word, потрібно згрупувати; вони повинні бути єдиним графічним об’єктом. Для рисунків, зроблених в програмі Excel, потрібно додатково до статті відправити файл Excel (2003).

3.5. Формули виконуються за допомогою вбудованого редактора формул MS Equation і нумеруються з правого боку.

3.6. Посилання на літературу в тексті необхідно подавати в квадратних дужках, наприклад, [3, с. 35; 8, с. 56–59], в яких перша цифра вказує порядковий номер джерела в списку літератури, а друга – відповідну сторінку в цьому джерелі; одне джерело (зі сторінкою) відокремлюється від іншого крапкою з комою.

3.7. У статті не повинно бути переносу слів та макросів При наборі слід вимкнути автоматичний "м'який" перенос (заборонені "примусові" переноси – за допомогою дефісу). Абзаци позначати тільки клавішею "Enter", не застосовувати пробіли або табуляцію (клавіша "Tab").

Зразок оформлення статті:

УДК ***********

Іванов І. І.,

к.держ.упр., доцент, доцент кафедри державного управління та місцевого самоврядування, Академія муніципального управління, м. Київ

Петрова О.О.,

аспірант, Академія муніципального управління, м. Київ

 

Механізми державного управління інвестиційними процесами в регіонах

Ініціали та прізвище автора, науковий ступінь, вчене звання, посада, науковий заклад англійською мовою

Назва статті англійською мовою

Анотація.

***********************************(обсяг 100–250 слів!)************************************

Summary.

***********************************(обсяг 100–250 слів!)************************************

 

Ключові слова: ********************************************************************

Keywords: ********************************************************************

 

************************************* *****************************************

************************************* *****************************************

********************************ТЕКСТ СТАТТІ********************************

************************************* *****************************************

************************************* *****************************************

 

Література.

1. *********************

2. *********************

3. *********************

References.

1. *********************

2. *********************

3. *********************

 

4. Матеріали, які потрібно подати до редакції

4.1. Стаття, рисунки окремими файлами (якщо потрібно (див. пункт 3.4).

4.2. Анкета  (скачати на сайті).

4.3. Рецензія на статтю (для авторів без наукового ступеня).

Матеріали відправляти на електронну адресу amu1995@ukr.net з вказівкою «Науковий вісник. Серія: управління» тел: 0504523328